Regulamin „Pikniku Charytatywnego Postaw na Lewka 2017”

Piknik Charytatywny “Postaw na Lewka 2017″- edycja trzecia

Organizatorzy
-Stowarzyszenie “Cała Naprzód”
-Travel2Run.pl
-Mateusz Banaś, Ewelina Puchała
-Balans Studio Masażu

Cele imprezy
1.Zbiórka funduszy na leczenie, rehabilitację oraz wsparcie niepełnosprawnego Pawła
Lewka i jego rodziny.
2. Zbiórka funduszy na zakup specjalistycznej windy umożliwiającej samodzielne
wychodzenie i powrót do domu niepełnosprawnego rugbisty – Andrzeja “Marnego” Pawlusia
3.Popularyzacja i upowszechnianie biegania oraz Nordic Walking jako najprostszych form
aktywności ruchowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Zachęcanie nieaktywnych dotąd
osób do rozpoczęcia i kontynuowania ćwiczeń fizycznych.
4.Propagowanie idei zdrowego trybu życia.
5.Promocja katowickiego Parku Leśnego oraz Doliny 3 Stawów

Termin i miejsce
3 czerwca 2017 roku, Dolina Trzech Stawów – lotnisko Muchowiec, Katowice
Start biegu głównego: 11:00
Miejsce oraz szczegółowa trasa jest dostępna na stronie internetowej Organizatora:
http://postawnalewka.pl.
Długość trasy biegu głównego do wyboru: 5, 10 lub 15 km (trasa: Pętla 5 km).
Długość trasy dla NW: 5 km

Zasady uczestnictwa
1. Uczestnicy poniżej 18 roku życia zostaną dopuszczeni do startu pod warunkiem
podpisania przez opiekuna prawnego oświadczenia o starcie dziecka na odpowiedzialność
opiekuna prawnego.
2.Do zawodów dopuszczone będą osoby, zapisane przez formularz zgłoszeniowy i po
uiszczeniu opłaty startowej.
3.Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Podczas weryfikacji
zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający to samo.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem
o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
4. Podczas zawodów obowiązuje limit czasowy 2,5 godziny.
5.Automatyczny pomiar czasu odbędzie się przy wykorzystaniu chipa (zwrotnego)
wydawanego wraz z pakietem startowym. Warunkiem wzięcia udziału w klasyfikacji biegu
oraz NW jest oddanie chipa po ukończeniu biegu.
Nieprawidłowe zamocowanie chipa, jego utrata lub zniszczenie może skutkować
dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu.
6.Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach Postaw na Lewka wiąże się z
wysiłkiem fizycznym i potencjalnym ryzykiem oraz zagrożeniem wypadkami, odniesieniem
obrażeń i urazów ciała, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
7.Uczestników startu NW obowiązują przepisy Polskiego Stowarzyszenia NW.
8.Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności
cywilnej.
9.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie
obiektu.
10.Zawartość pakietów startowych zostanie podana później i zależeć będzie głównie od
hojności sponsorów.

Zgłoszenia:
1.Zapisy przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy, który będzie dostępny na
stronie http://postawnalewka.pl i timing4u.pl
2.Organizator ustala limit uczestników na 500 osób. O udziale uczestników w biegu i
zawodach NW decyduje kolejno zgłoszeń, potwierdzonych wpłatą. Za datę zgłoszenia
uważa się moment wpłynięcia wpisowego na konto bankowe.
3.Zgłoszenia przyjmowane będą na stronie internetowej do dnia 25.05.2017 r. Po tym dniu
możliwość rejestracji tylko biurze zawodów.
4.Za osobę zgłoszoną uważa się każdego, kto wypełni formularz rejestracyjny i wpłaci
pieniądze na konto. O umieszczeniu zawodnika na liście startowej decyduje kolejność wpłat.
5. Zgłoszenie uczestnika, niepotwierdzone opłatą na wskazane konto bankowe w
terminie 7 dni roboczych zostanie usunięte z listy.
5.Wysokość wpłaty i termin płatności:
a. Koszt udziału w biegu wynosi min. :
40 zł od osoby w terminie do 05 maja 2017 r.
50 zł od osoby od 05.05.2017 do 20.05.2017 oraz w dniu zawodów gotówką (zapisy w dniu
zawodów tylko w przypadku wolnych miejsc)
b. Płatności należy dokonywać na konto:
Fundacja „Cała Naprzód” ul. Kościuszki 35 44-100 Gliwice
BGŻ 21 2030 0045 1110 0000 0389 0300
Tytułem: (wpisać imię i nazwisko) – opłata startowa za bieg (lub Nordic Walking)
c. Opłaty startowe przeznaczone są na wsparcie Pawła Lewka oraz Andrzeja “Marnego”. O
sytuacji Pawła i Andrzeja można przeczytać na stronie www.postawnalewka.pl
d. W przypadku przelania przez daną osobę kwoty w wysokości przekraczającej kwotę
wpisowego, nadwyżka traktowana jest jako darowizna.
e. Pawła Lewka można wspierać również przekazując 1% podatku wpisując w PIT nr KRS
0000328818 cel szczegółowy: Paweł Lewek Bieg.
f. W celu wystawienia faktury, potwierdzenia darowizny lub innych wątpliwości zw. z
finansami osoby proszone są kontakt pod adresem fundacja@calanaprzod.org

Klasyfikacja
1.Podczas Pikniku Charytatywnego Postaw na Lewka będą prowadzone następujące
klasyfikacje:
a. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn biegu głównego na dystansach: 5 km, 10 km
oraz 15 km.
b. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn Nordic Walking na dystansie 5 km.
2.Wyniki zawodów zamieszczone zostaną w ciągu 3 dni po zakończeniu biegu na
stronie internetowej: http://postawnalewka.pl oraz timing4u.pl
3.Każdy uczestnik biegu i NW spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg otrzyma
medal okolicznościowy.

Postanowienia końcowe:
1.Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu w czasie jego trwania i
bezpośrednio po jego zakończeniu.
2.Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie
trwania imprezy sportowej oraz za zaginięcie rzeczy pozostawionych w depozycie.
4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez
uczestników w wyniku udziału w biegu oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich
szkód.
5.Organizator ma prawo dokonania zmiany regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie
sytuacji uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie Regulaminu.
6.Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb
wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w
materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
7.Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga organizator. Jego decyzje są
ostateczne i niepodważalne.
8.Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora.
9.Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: kontakt@postawnalewka.pl